Κοινωνικη Οικονομια

Τις τελευταίες δεκαετίες στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και λιγότερο στην Ελλάδα, δεδομένης της αδυναμίας της υπάρχουσας οικονομίας (δημόσιος και ιδιωτικός τομέας της οικονομίας) να προσφέρει απασχόληση σε όλο το εργατικό δυναμικό, έχει αναπτυχθεί ο λεγόμενος τρίτος τομέας της Οικονομίας, η Κοινωνική Οικονομία. Στα πλαίσια της διεξάγονται οικονομικές δραστηριότητες με οικονομικούς και κοινωνικούς σκοπούς, όπως είναι η προώθηση νέων ευκαιριών απασχόλησης, ιδιαιτέρως για άτομα τα οποία σήμερα αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες εισόδου στην αγορά εργασίας. Οι οργανισμοί της κοινωνικής οικονομίας δημιουργούν θέσεις απασχόλησης σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης, ενώ σε πολλές περιπτώσεις παρέχουν και κοινωφελείς υπηρεσίες.

Οι κυριότερες μορφές επιχειρήσεων στα πλαίσια της Κοινωνικής Οικονομίας αποτελούν οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις, οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί (ανάμεσά τους και οι Κοι.Σ.Π.Ε.), οι Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καθώς και άλλες πρωτοβουλίες της Κοινωνίας των Πολιτών. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των οργανισμών και των επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας είναι μεταξύ άλλων και τα εξής:

Είναι συλλογικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, που η δραστηριοποίηση τους έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση των μελών τους ή το συλλογικό όφελος. Διακρίνονται από διαχειριστική αυτονομία και δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Τα κέρδη από την οικονομική τους δραστηριότητα αξιοποιούνται για τη βελτίωση δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται (επανεπένδυση) και δεν αποτελούν βασική επιδίωξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Ενισχύουν την αποκεντρωμένη λειτουργία της οικονομίας, δίνοντας έμφαση στις περιφερειακές και τοπικές οικονομίες.

Τα τελευταία έτη και στη χώρα μας έχουν αναπτυχθεί αρκετές πρωτοβουλίες για την ίδρυση Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.). Ο πρόσφατος νόμος 4019/2011 ήρθε να ενισχύσει όλη αυτή τη προσπάθεια. Η στήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων, από τους τοπικούς πληθυσμούς και τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και η έμπρακτη συμβολή τους στην ανάπτυξη των Κοι.Σ.Π.Ε. είναι καθοριστική. Η Κοινωνική Οικονομία αποτελεί μια ενεργητική παρέμβαση που εξελίσσεται στο πλαίσιο των αγορών και της κοινωνίας γενικότερα, στηρίζεται σε μια ευρεία κοινωνική βάση, υιοθετεί συλλογικά κριτήρια κατανομής κερδών, αναπτύσσει μια ιδιαίτερη σχέση αλληλεγγύης με το περιβάλλον της, καλλιεργεί την οικολογική συνείδηση και προωθεί την κοινωνική συνοχή.